Kwantumfysica

De kwantumfysica onderzoekt het gedrag van zeer kleine deeltjes, deeltjes die zo klein zijn dat de gangbare Newtonse natuurkunde niet meer voldoet. Voorheen was er nog geen meetapparatuur beschikbaar om de eigenschappen van deze zeer kleine deeltjes te onderzoeken, vandaar dat deze tak van wetenschap nog erg jong is. Inmiddels is er moderne meetapparatuur voor handen, die laat zien dat er in de wereld van de kleinste deeltjes van de materie geheel andere natuurwetten gelden dan de tot nu toe algemeen aanvaarde natuurwetten.

Zo blijkt dat alle materie, dus ook de kernen van atomen, voor het grootste gedeelte uit lege ruimte bestaat. Hetgeen wat er nog overblijft gedraagt zich onder bepaalde omstandigheden niet als materie, maar als golven energie. Dit betekent dat alles wat we waarnemen in essentie gewoon een vastere vorm van energie is, een soort gestolde energie. Een ander verschijnsel is dat deze kleinste deeltjes beïnvloed worden door de waarnemer. Dit betekent dat ze dus nooit objectief kunnen worden waargenomen. Aldus zal een wetenschapper die deze kleinste deeltjes onderzoekt, onlosmakelijk verbonden zijn met zijn (subjectieve) bevindingen. Alles is inherent.

Ook het begrip tijd en ruimte krijgen in de kwantumfysica een andere lading. Vanuit de kwantumfysica kunnen verschijnselen worden 'verklaard' die vanuit de gewone natuurkunde niet verklaard konden worden. De laatste 20-30 jaar is er veel wetenschappelijk bewijs gekomen met betrekking tot bewustzijn en energie. Materie is energie, ontstaat uit energie en elke vorm van materie heeft automatisch een energieveld om zich heen wat invloed heeft op zijn omgeving. Materie en omgeving zijn onlosmakelijk verbonden. Alles is een energetisch geheel, ieder deeltje is energetisch inherent aan het energieveld 'waarin' het zich bevindt.

Overal waar deeltjes in beweging zijn is er sprake van energie en van bezieling. Met bezieling bedoel ik dat er een Goddelijk bewustzijn aanwezig is, oftewel licht, liefde. Zolang ergens bezieling aanwezig is, is er leven. Ieder mens heeft een ziel, zolang de ziel in het lichaam is, is er de mogelijkheid tot leven. Wanneer de ziel besluit om naar huis te gaan, blijft er een 'ontzield' lichaam achter, wat vergaat tot stof. Dieren hebben ook een ziel, echter zij hebben niet de 'vrije wil' en potentie om te denken over diens eigen denken. Dieren bezitten aldus een mindere mate van bewustzijn. Zij zijn ook niet in staat om met hun geest invloed uit te oefenen op de dingen om hen heen.

In de kwantumfysica ziet men duidelijke verbanden tussen gedachten en manifestaties. Er is sprake van 'het uitkomen' van gedachten, aldus in tastbare vorm als materie en als gebeurtenissen die zich voordoen. Gedachten = Energie. Energie kan zich manifesteren in vele vormen. Daarom is het van groot (levens)belang dat de mens zich bewust wordt van diens gedachten en de lading ervan.

Ieder mens is een Goddelijk schepsel, dat tegelijkertijd schepsel, schepper en schepping in één is. Als schepsel schep je je eigen schepping. Oftewel, de mens als Goddelijke creatie, creëert diens eigen creatie. Gedachten zijn al creaties op zichzelf die weer leiden tot nieuwe creaties. Naast gedachten, zijn uitgesproken woorden extra versterkend, let dus altijd op wat je zegt.

Voor deze scheppende energie is het niet aan de orde of iets als positief of negatief wordt beleefd. Dit is tenslotte altijd een subjectieve beleving van de mens en iedereen geeft een eigen betekenis aan bepaalde gedachten en gebeurtenissen. Het is de focus, de aandacht, de gedachtekracht die creëert. Alles draait om bewustzijn. Het bewustzijn en dan met name de intentie (je moet het echt menen) heeft invloed op de materie. Dit is onlosmakelijk met elkaar verbonden, het is een geheel, het hele pakket. Echter, wij ervaren in deze (tijdelijke) 3-D realiteit, onze gedachten en materie als afgescheiden.

Naast het individuele bewustzijn dat eenieder heeft, is er het collectieve bewustzijn. Je zou kunnen zeggen dat dit een onzichtbaar veld is dat om de aarde hangt, waarin alle gedachten, intenties, gevoelens, ervaringen, gebeurtenissen en vergaarde kennis aanwezig is. Wij staan met ons individueel bewustzijn in contact met dit collectief bewustzijn, waarbij er sprake is van een wisselwerking tussen deze velden van bewustzijn, bijv. m.b.t.; (nieuwe) inzichten, (nieuwe) ideëen, uitvindingen, kennis, verleden, geschiedenis, toekomst, etc. 

Bewustzijn is aldus overal tegelijk aanwezig. Vanuit het kwantum-denken zijn verleden, heden en toekomst één, ze bestaan in feite niet want tijd is een illusie. Gedachten zijn niet te vangen in een bepaalde 'locatie' (ruimte is een illusie). Zo kunnen mensen telepathisch met elkaar communiceren, maakt niet uit waar ter wereld iemand zich bevindt. Degelijke communicatie verloopt in het nu en heeft niets met tijd (is een illusie) te maken. Het gebeurt direct, onmiddelijk, staat geheel los van tijd en ruimte. Het overstijgt het beperkte lagere lineaire bewustzijn dat tijd en ruimte als werkelijkheid ervaart. 

Tot slot zijn er binnen de kwantumfysica nieuwe ontdekte kwantumwetten die de spirituele wetten bevestigen. Er komt nu eindelijk wetenschappelijke bevestiging voor de spirituele wereld om ons heen. Veel 'paranormale' verschijnselen worden zo genoemd, enkel omdat ze niet met de bestaande kennis zijn te verklaren. Para als voorvoegsel betekent 'voorbij' of 'naast', dus paranormaal is simpelweg 'voorbij het normale'. Meer betekent het niet. Wel ligt er een bepaalde lading op het woord paranormaal, omdat veel mensen het niet begrijpen, maar wat nu nog als paranormaal wordt bestempeld, zal in de toekomst als normaal gaan gelden. Tevens zal de wetenschap er verklaringsmodellen voor hebben gevonden.

logo

Praktijk voor de Toekomst